شمارش کامل سلولهای خون (CBC)

تاریخ ارسال: 1394-4-23
نویسنده: مجید
دفعات بازید: 8202
thumb_gallery_201507148321468364591 thumb_gallery_2015071485716059392 thumb_gallery_2015071480551598010 thumb_gallery_201507149837216570021
thumb_gallery_201507143030187859420 thumb_gallery_201507142132653334253
مترادف : هموگرام (Hemo gram) ،شمارش خون، Hematology profile

توصیف: CBC تستی است که امکان تشخیص مقادیر کمی شاخص های سلولهای قرمز (RBC) ، سلولهای سفید خون (WBC) و اندکس پلاکتی را فراهم می کند . CBCبرای تشخیص کم خونی ، اختلالات خونریزی دهنده ، عفونت ، اختلالات بافت همبند و نئوپلازی و کنترل وضعیت بالینی یا پاسخ به درمان مفید است .

روش اجرا : اکثر آزمایشگاههای بالینی ، در آنالیزهای چند کاناله الکترونیک اتوماتیک با امپدانس اپرچر یا اشعه لیزر به منظور تخمین شمارش سلول ، اندکس سلولی و گستردگی گلبول ها استفاده می کنند .

خون وریدی باید در یک لوله درپوش ارغوانی که حاوی ماده ضد انعقاد EDTA است جمع آوری شده و برای جلوگیری از انعقاد به آرامی چندین دفعه هم زده می شود . یک اسمیر خون محیطی منعقد نشده می تواند توسط رنگ آمیزی Wright stain  برای ارزیابی مورفولوژی RBC، سلولهای سفید خون و پلاکت و تعداد سلولهای مربوطه مورد ارزیابی قرار گیرد .

مقادیر نرمال : با مقادیر نرمال آزمایشگاه مرجع منطقه خود مشورت کنید .

ناهنجاریهای RBC: رجوع به جدول 5 . شاخص ها و ناهنجاریهای RBC به قرار ذیل تعریف شده اند :


- حجم متوسط گلبول : در تشخیص کم خونی های میکروسیتیک یا ماکروسیتیک ، اثرات دارویی (مانند: متوتروکسات، سولفاسالازین و داپسون که حجم متوسط گلبول را افزایش می دهند)، سوء مصرف مخفیانه الکل کمک کننده است .

- دامنه پراکندگی توزیع RBC (RDW): آنیزیوسیتوز (Anisocytosis) را ارزیابی می کند (تفاوت در سایز RBC)، در کم خونی های ماکروسیتیک (macrocytic) و فقر آهن افزایش می یابد .

- هینز بادی (Heinz bodies) ( به دلیل هموگلوبین رسوب کرده ): در تالاسمی ،کمبود گلوکز 6 فسفات یا پیروات کیناز ، پس از اسپلنکتومی ، آسیب RBC ناشی از دارو (مانند: ضد مالاریا ، سولفانامید دیده می شود .

- شیستوسیت (schistocytes) (RBC قطعه قطعه شده ): در جریان کم خونی های همولیتیک ناشی از بیماری عروق کوچک خونی، انعقاد درون عروق منتشر ، پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک (TTP) ، دریچه های مصنوعی قلبی ، همولیز ، سوختگی شدید و مارگزیدگی دیده می شود .

-آکانتوسیت (acanthocyte) (RBC های خاردار ناشی از اختلال لیپید غشایی ): هیپراسپلینیسم ، آبتالیپوپروتئینمی ، بیماری شدید کبدی یا کلیوی و آکانتوسیتوز ارثی دیده می شود .

- تارگت سل (target cell) (افزایش نسبت غشاء سلولی به حجم سلول) : ممکن است مصنوعی یا در اثر هموگلوبین c یا s، تالاسمی مینور ، فقرآهن ، بیماری کبدی یا بعد از اسپلنکتومی ایجاد می شود .

- اجسام هوول جولی(Howel –jolly body) (DNA  رسوب کرده
در RBC رسیده ): پس از اسپلنکتومی، در هیپواسپلنیسم، کم خونی مگالوبلاستیک
آنمی پرنشیوز، کم خونی داسی شکل، کم خونی همولیتیک و اسفروسیتوز ارثی (hereditary spherocytosis) .

- سلولهای RBC Burr دندانه دار : ممکن است مصنوعی یا بواسطه اورمی ، خونریزی گوارشی یا کارسینوم باشد .

الیپتوسیتوز (Eliptocytosis) (اوالوسیت یا گلبول های قرمز بیضی شکل): ممکن است ارثی باشد یا در کم خونی فقرآهن دیده شود .

- سلولهای داسی شکل (در نتیجه پلیمریزاسیون هموگلوبلین ها ) : در سندرم های سلول داسی شکل ( نه در صفت S) دیده می شود .

- گلبول های قرمز قطره اشکی (Tear drop RBCs)  : پلی سایتمی (polycytemia) ، میلوفیبروز (Myelofibrosis) ، و تالاسمی (thalasemia) را در نظر می آورد .

نقاط بازوفیلیک ( Basophilic stippling) : ممکن است در مسمومیت با فلزات سنگین ( مثل سرب ) ، خونریزی شدید یا همولیز دیده شود .

کم خونی ( anemia): کم خونی در بیماران با بیماری روماتیسمی ممکن است مربوط به بیماری روماتیسمی ، اختلالات همراه یا عوارض جانبی داروها باشد .

- کم خونی بیماری مزمن (ACD) : در کم خونی جریان بیماری مزمن به ندرت هماتوکریت کمتر از 27% می شود . مورفولوژی گلبولهای قرمز نرمال یا رنگ پریده (هایپوکروم ) است . کم خونی بیماری مزمن نتیجه خون سازی غیرمؤثر مربوط به ناتوانی در آماده کردن واستفاده از ذخایر آهن مغز استخوان است . مقادیر آهن مغز استخوان نرمال است .

کم خونی بیماری مزمن ممکن است در بیماران با عفونت مزمن ، بدخیمی یا اختلالات التهابی فعال مثل RA یا SLE وجود داشته باشد . کم خونی بیماری مزمن با اختلالات غیرالتهابی مثل استئوآرتریت یا فیبرومیالژی همراهی ندارد . درمان باید ابتدا بر اساس اختلال زمینه ای قرار گیرد . آهن مکمل ارزش کمی در درمان دارد .

کم خونی فقرآهن : معمولاً بدلیل از دست دادن خون از دستگاه گوارش (مخصوصاً با NSAID) یا قاعدگی ایجاد می شود . مورفولوژی گلبولهای قرمز (RBC) کوچک و رنگ پریده و سطح سرمی فریتین کم را نشان میدهد .

به هر حال سطح فریتین طبیعی ، همراه با وضعیت های التهابی دیده می شود زیرا فریتین بعنوان یک واکنش دهنده فاز حاد عمل می کند . معمولا یک افزایش ظرفیت کلی اتصالی آهن وجود دارد .

- کم خونی همولیتیک : ممکن است با بیماری هموگلوبین ( مثل سلول داسی شکل ، تالاسمی ، هموگلوبین C) ، اسفروسیتوز  ارثی یا الیپتوسیتوز (Elliptocytosis) ، هموگلوبینوری حمله ای شبانه ، واکنش انتقال خون ، کم خونی همولیتیک خودایمنی (مثل کومبز مثبت ، SLE ، عفونت ویروسی ، لنفوم ، داروها ، ناشناخته)، دریچه های مصنوعی قلب ، انعقاد درون عروقی منتشر ، پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک،  کریزهای کلیوی در اسکلرودرمی ، سندرم همولیتیک ناشی از اورمی، مالاریا ، مارگزیدگی ، کمبود گلوکز فسفات یا پیروات کیناز رابطه داشته باشد .

- کم خونی آپلاستیک (aplastic anemia) : ممکن است همراه باNSAID ( مثل فنیل بوتازون – دیکلوفناک ) ، طلا ، پنی سیلامین ، آزوتیوپرین ، سیکلوفسفاماید ، کلرامبوسیل ، متوتروکسات ، عفونت ویروسی و هپاتیت دیده شود .

ناهنجاریهای گلبولهای سفید :


سلولهای LE : سلولهای فاگوسیت کننده که یک هسته اپونیزه شده را بلعیده اند . هر چند امروزه به ندرت انجام می شود ممکن است بصورت تصادفی در مایع مفصل، پلورال یا پریکاردیال یافت شوند . سلول LE در 75% بیماران با SLE دیده می شود اما در بیماریهای مختلط بافت همبند ، RA، سندرم شوگرن، هپاتیت مزمن فعال ، سیروز صفراوی اولیه و لوپوس ناشی از دارو یا داروهای القا کننده ANA نیز دیده می شوند .

- نوتروفیل های هیپرسگمانته : با کم خونی ماکروسیتیک دیده می شود .

- گرانولاسیون سمی: با عفونت شدید باکتریایی یا ویروسی و Sepsis دیده می شود .

- لنفوسیت های آتیپیک: در عفونت های ویروسی (مثل مونونوکلئوزیس ، اوریون ، سیتومگالوویروس و هپاتیت)، واکنش های دارویی ، بیماری سرم ، سیاه سرفه و تب مالت دیده می شود .

- ناهنجاری های پلاکت :


تشکیل توده پلاکتی Platelet Clumping: ممکن است به طور کاذب کاهش شمارش پلاکت و افزایش شمارش گلبول سفید وجود داشته باشد، ممکن است توسط EDTA پلاکتها بزرگ همراه با ترمبوسیتوپنی القا شود .

- پلاکت های بزرگ / غول پیکر Giant/Large Platelet: در مرحله بهبود ترومبوسیتوپنی ، سندرم های میلوپرولیفراتیو ، هیپرتیروئیدیسم دیده می شود حجم متوسط پلاکت Mean Platelet Volume : حجم متوسط پلاکت با پلاکت های بزرگ ( جوان / نابالغ ) و افزایش مرگ و میر پلاکتی افزایش می یابد و به طور معکوس با شمارش پلاکت متناسب است .

فاکتورهای مخدوش کننده : شمارش گلبولهای خون در جریان همولیز ، رقیق شدن خون با مایعات درون وریدی و افزایش کلسیم خون( که سبب انعقاد می شود ) اشتباه گزارش می شود. وقتی ارقام به مقادیر بحرانی می رسد دقت کاهش می یابد ( مثل پلاکت کمتر از /cm3000/10).

موارد کاربرد: شمارش گلبول خون در ارزیابی یا تشخیص کم خونی ، عفونت ، اختلالات بافت همبند یا نئوپلاسم و کنترل اثرات درمان مفید است .

توضیح : باید یک اسمیر خون محیطی درخواست و برای ارزیابی کم خونی ، همولیز محتمل ، لوسمی یا ترومبوسیتوپنی بررسی شود .

منبع:http://sb-medlab.com

CBC, RBC, EDTA, کم خونی, آنیزیوسیتوز, هینز بادی, شیستوسیت, تالاسمی, آکانتوسیت, اجسام هوول جولی, اسپلنکتومی, مگالوبلاست, الیپتوسیتوز, فقرآهن, سلولهای داسی شکل, کم خونی همولیتیک, سلولهای LE, هیپرسگمانته, لنفوسیت های آتیپ

جدیدترین مطالب بخش آزمایشگاه زیر مجموعه آزمايشگاه
علوم آزمایشگاهی شاخه ای از علوم پزشکی است که در ارتباط با آنالیز آزمایشگاهی خون مایعات و انساج بدن انسان به منظور تشخیص بیماری پیگیری درمان و حفظ سلامت افراد جامعه می باشد
1394-4-5
مجید
1850
طریقه خون گیری از ورید جهت مطالعه روی سلولهای خون شخص
1394-4-15
مجید
3081
روش آماده سازی و اطلاع رسانی بیماران جهت نمونه گیری صحیح
1394-4-15
مجید
2799
نمونه برداری جهت ازمایش قسمت دوم
1394-4-15
مجید
1965
تستی است که امکان تشخیص مقادیر کمی شاخص های سلولهای قرمز (RBC) ، سلولهای سفید خون (WBC) و اندکس پلاکتی را فراهم می کند .
1394-4-23
مجید
8202
اولین گام در تشخیص آسیب کبدی انجام آزمایش ساده خون است که حضور آنزیم  های کبدی مشخص را در نشان می دهد
1394-4-23
مجید
1535
 اوره به همرا کراتینین معمولا در ارزیابی شاخص کارکرد کلیه مورد اندازه گیری قرار میگیرد
1394-4-23
مجید
1744
CPK یک آنزیم داخل سلولی است که غلظت آن در عضله اسکلتی ، میوکارد و مغز بالا است
1394-4-23
مجید
1504
پروتئین بنس- جونز متشکل از دایمرهایی از زنجیره های سبک کاپا یا لاندا ایمنوگلوبین ها است
1394-4-23
مجید
1552
36 مطلب آخر بخش آزمایشگاه
علوم آزمایشگاهی شاخه ای از علوم پزشکی است که در ارتباط با آنالیز آزمایشگاهی خون مایعات و انساج بدن انسان به منظور تشخیص بیماری پیگیری درمان و حفظ سلامت افراد جامعه می باشد
1394-4-5
مجید
1850
طریقه خون گیری از ورید جهت مطالعه روی سلولهای خون شخص
1394-4-15
مجید
3081
روش آماده سازی و اطلاع رسانی بیماران جهت نمونه گیری صحیح
1394-4-15
مجید
2799
نمونه برداری جهت ازمایش قسمت دوم
1394-4-15
مجید
1965
تستی است که امکان تشخیص مقادیر کمی شاخص های سلولهای قرمز (RBC) ، سلولهای سفید خون (WBC) و اندکس پلاکتی را فراهم می کند .
1394-4-23
مجید
8202
اولین گام در تشخیص آسیب کبدی انجام آزمایش ساده خون است که حضور آنزیم  های کبدی مشخص را در نشان می دهد
1394-4-23
مجید
1535
 اوره به همرا کراتینین معمولا در ارزیابی شاخص کارکرد کلیه مورد اندازه گیری قرار میگیرد
1394-4-23
مجید
1744
CPK یک آنزیم داخل سلولی است که غلظت آن در عضله اسکلتی ، میوکارد و مغز بالا است
1394-4-23
مجید
1504
پروتئین بنس- جونز متشکل از دایمرهایی از زنجیره های سبک کاپا یا لاندا ایمنوگلوبین ها است
1394-4-23
مجید
1552

تري گليسريد يكي از اشكال  چربي در بدن ما است.اگر ميزان تري گليسريد از Mg/dl 150 بالاتر رود ميزان شيوع بيماريهاي قلبي را افزايش مي دهد.

1394-5-7
مجید
1709
براي اينكه بدانيم آيا ميزان قند خون در محدوده طبيعي قرار دارد يا خيراين آزمايش انجام مي شود.   براي تشخيص ، غربالگري يا كنترل ديابت وهمچنين براي تشخيص هيپوگليسمي مي باشد.
1394-5-7
مجید
1323
شایعترین اختلال مربوط به لب خلفی هیپوفیز که علت آن کاهش ترشح ADH می باشد.
1394-5-7
مجید
2269
بیلی روبین در اثر شکسته شدن گلبول های قرمز بوجود می آید
1394-5-7
مجید
1483
پلاسمای جدا شده در تهیه ی PC به کیسه ی مجاور منتقل شده و بعد از انجماد در 18- درجه به عنوان FFP خوانده می شود
1394-5-7
مجید
2324
کومبس مستقیم  برای بررسی RBC های حساس شده در داخل بدن مورد استفاده قرار می گیرد
1394-5-7
مجید
4584
این آنتی بادی پروتئینی است که بر ضد مواد داخل هسته سلولها ایجادمی شود .این آزمایش بیشتر در بیماریهای خود ایمنی یا Autoimmune دیده میشود
1394-5-10
مجید
1427
امروزه تنوع دستگاه های اتو آنالایزر بیوشیمی، انتخاب آنها را برای مصرف کننده مشکل کرده است و از آنجا که استفاده بهینه است
1394-5-11
مجید
3437
وقتی این ازمایش برای آقایان تجویز می شود بیشتر بمنظور  قدرت باروری آزمایش میکنند که ببیند این آقا قادر به بچه دار شدن است یا نه.
1394-5-11
مجید
2139
پیگیری سطوح سلول‌های سفید خون در بیماران شیمی‌درمانی، وظیفه‌ای پیچیده اما بسیار حیاتی است. 
1394-7-23
مجید
1828
مطالب تصادفی
براي اينكه بدانيم آيا ميزان قند خون در محدوده طبيعي قرار دارد يا خيراين آزمايش انجام مي شود.   براي تشخيص ، غربالگري يا كنترل ديابت وهمچنين براي تشخيص هيپوگليسمي مي باشد.
1394-5-7
مجید
1323
کومبس مستقیم  برای بررسی RBC های حساس شده در داخل بدن مورد استفاده قرار می گیرد
1394-5-7
مجید
4584
پلاسمای جدا شده در تهیه ی PC به کیسه ی مجاور منتقل شده و بعد از انجماد در 18- درجه به عنوان FFP خوانده می شود
1394-5-7
مجید
2324
 اوره به همرا کراتینین معمولا در ارزیابی شاخص کارکرد کلیه مورد اندازه گیری قرار میگیرد
1394-4-23
مجید
1744
علوم آزمایشگاهی شاخه ای از علوم پزشکی است که در ارتباط با آنالیز آزمایشگاهی خون مایعات و انساج بدن انسان به منظور تشخیص بیماری پیگیری درمان و حفظ سلامت افراد جامعه می باشد
1394-4-5
مجید
1850
پیگیری سطوح سلول‌های سفید خون در بیماران شیمی‌درمانی، وظیفه‌ای پیچیده اما بسیار حیاتی است. 
1394-7-23
مجید
1828
نمونه برداری جهت ازمایش قسمت دوم
1394-4-15
مجید
1965
بیلی روبین در اثر شکسته شدن گلبول های قرمز بوجود می آید
1394-5-7
مجید
1483

تري گليسريد يكي از اشكال  چربي در بدن ما است.اگر ميزان تري گليسريد از Mg/dl 150 بالاتر رود ميزان شيوع بيماريهاي قلبي را افزايش مي دهد.

1394-5-7
مجید
1709
CPK یک آنزیم داخل سلولی است که غلظت آن در عضله اسکلتی ، میوکارد و مغز بالا است
1394-4-23
مجید
1504
امروزه تنوع دستگاه های اتو آنالایزر بیوشیمی، انتخاب آنها را برای مصرف کننده مشکل کرده است و از آنجا که استفاده بهینه است
1394-5-11
مجید
3437
شایعترین اختلال مربوط به لب خلفی هیپوفیز که علت آن کاهش ترشح ADH می باشد.
1394-5-7
مجید
2269